Zeznania podatkowe

Zeznania podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych sporządzamy na zlecenie naszych stałych klientów, w ramach prowadzonej obsługi księgowej, jak i w ramach jednorazowych zleceń dokonywanych przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami i nie korzystające z możliwości rozliczenia podatku przez zakład pracy (np. z powodu uzyskania dochodów z zagranicy, rozliczania się z małżonkiem lub korzystania z ulg podatkowych).

Na gruncie unormowań dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto technikę tzw. samoobliczenia podatku, co oznacza, że to podatnik zobowiązany jest do obliczenia, deklarowania i wpłacania podatku na rzecz właściwego organu podatkowego. To na podatniku ciąży całościowe, całoroczne rozliczenie się z uzyskanych dochodów po zakończeniu każdego roku podatkowego. Obowiązujące przepisy umożliwiają dokonanie rozliczenia w kilku wariantach:

przy czym zastosowanie każdego z nich ma niebagatelny wpływ na wysokość obciążeń podatkowych.

Starania podejmowane przez naszych doradców podatkowych w zakresie sporządzania zeznań podatkowych zmierzają do zapewnienia minimum obciążeń podatkowych przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich wymogów rzetelności i zgodności z prawem. W tym też celu nasz dział księgowy na bieżąco ściśle współpracuje z działem prawnym. Taki sposób funkcjonowania pozwala na sporządzanie takich zeznań, zgodnie z którymi podatnicy mogą w sposób pewny i skuteczny korzystać z istniejących ulg i preferencji podatkowych składając odpowiednie zeznania (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38).

© 2009-2018 Kancelaria Podatkowa Aleksandra Kurczewska, ul. Piotrkowska 276A, Łódź 90-361, tel. +48 500 282 655
statystyka