Biała lista podatników VAT

 1. Biała lista podatników VAT

  (art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług)

  Biała lista podatników VAT jest prowadzona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jest to specjalny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Podmioty można wyszukiwać po nazwie podmiotu, numerze NIP, REGON lub po numerze konta bankowego przedsiębiorcy.

  Kary za przelewy na inne rachunki.

  Od stycznia 2020 roku, podatnik VAT, który dokona przelewu przekraczającego 15 tys. zł na rachunek inny niż rachunek kontrahenta wykazany w białej liście nie będzie mógł zaliczyć tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów oraz będzie ponosił solidarną odpowiedzialność z dostawcą towarów lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług. Te negatywne konsekwencje nie będą miały zastosowania, jeżeli podmiot dokonujący zapłaty złożył zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

  Przed dokonaniem przelewu należy sprawdzić, czy rachunek na jaki dokonywany jest przelew, jest widoczny na białej liście i ewentualnie zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego fakt dokonania przelewu na inny rachunek.

  Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, tzw. biała lista podatników znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

  Do końca roku należy poznać sposób działania wykazu, wyszukiwania danych o kontrahentach oraz zweryfikować aktualność swoich danych i zgłoszonych rachunków bankowych. Należy pamiętać, że w wykazie zamieszczane są wyłącznie rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli więc do działalności gospodarczej wykorzystywany jest rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (tzw. ROR), to taki rachunek nie będzie zamieszczony w wykazie.

  Sprawdź i zaktualizuj swój rachunek w wykazie

  Jeżeli na wykazie nie znajduje się informacja o rachunku firmowym, wówczas należy sprawdzić, czy rachunek został zgłoszony do urzędu skarbowego oraz czy zgłoszony rachunek jest rachunkiem rozliczeniowym lub rachunkiem w SKOK otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli numer rachunku bankowego ulegnie zmianie należy dokonać aktualizacji na druku NIP-8 (spółki zarejestrowane w KRS), NIP-2 (spółki cywilne), w CEIDG (przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą) albo NIP-7 (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, która nie podlega rejestracji w CEIDG).

  Jeśli zauważysz błąd zgłoś go

  • do właściwego dla siebie urzędu skarbowego lub na adres skrzynki e-mailowej WykazPodatnikow@mf.gov.pl

  • do CEIDG – w zakresie aktualizacji danych zgłaszanych za pośrednictwem CEIDG,

  • do odpowiednich banków – w zakresie wyjaśnień co do charakteru danego rachunku.
 2. Przeterminowane faktury w podatku dochodowym

  (art. 24d ustawy o PIT i 15b ustawy o CIT)

  W przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony, dłużnik zobowiązany jest do korekty kosztów uzyskania przychodu. Gdy czas płatności jest dłuższy niż 60 dni, termin dokonania korekty kosztów przypada na 90 dzień od dnia zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów. Powyższe oznacza, że zaksięgowane w poprzednich miesiącach dokumenty kosztowe muszą zostać wyksięgowane, jeśli nie zostaną opłacone w terminie 30 dni od upływu terminu płatności lub 90 dni od zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów.

 3. Ulga na złe długi

  (art. 89a i art. 89b ustawy o VAT)

  Wierzyciel ma prawo do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku nieuregulowanych wierzytelności, od których terminu płatności upłynęło 150 dni (a nie jak obecnie 180 dni). Dokonanie korekty będzie możliwe w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150-ty dzień od terminu płatności wierzytelności, pod warunkiem jednak, że do dnia złożenia deklaracji, w której dokonuje się korekty, wierzytelność nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. Wierzyciel może zrealizować przysługujące mu prawo do korekty w terminie późniejszym, jednak nie później niż w ciągu 2 lat, licząc od końca roku, w któ-rym została wystawiona faktura dokumentująca nieuregulowaną wierzytelność.

  Dłużnik ma obowiązek skorygowania całości (lub części) uprzednio odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktury jeżeli nie ureguluje całości (lub części) należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Korekta powinna być dokonana w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150-ty dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, czyli na bieżąco, bez konieczności „cofania” się do okresu rozliczeniowego, w którym pierwotnie podatek wynikający z niezapłaconej faktury został odliczony. W sytuacji uregulowania przez dłużnika należności (całości lub jej części) istnieje możliwość powrotnego dokonania korekty (w całości lub w części) mającej na celu zwiększenie podatku naliczonego.

  Jeśli dłużnik nie dokona stosownej korekty podatku naliczonego ustalona zostanie sankcja w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego podlegającego korekcie. Osoby fizyczne będą podlegać z tego tytułu odpowiedzialności karnej na gruncie Kodeksu karnego skarbowego.

  Nowe zasady stosowania tzw. ulgi na złe długi mają zastosowanie do wierzytelności, które powstaną od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz do wierzytelności powstałych przed tą datą, których nieściągalność została uprawdopodobniona (zgodnie z nowymi zasadami) już w 2013 r., tj. w 2013 r. upłynął 150-ty dzień od dnia upływu terminu ich płatności. W praktyce oznacza to, że nowe zasady będą miały zastosowanie do nieuregulowanych należności z terminem płatności określonym w umowie lub na fakturze na dzień 4 sierpnia 2012 r. lub późniejszym, a zetem pierwsze korekty będą dokonane już w styczniu 2013 r.

  W związku ze zmianami w zakresie rozliczania przeterminowanych faktur powstał obowiązek prowadzenia szczegółowej ewidencji płatności zobowiązań, oznaczania faktur przelewowych jako zapłaconych i dokonywania korekt zapisów księgowych oraz korekt deklaracji VAT w przypadku nieregulowania płatności (przez Państwa i przez Państwa kontrahentów).

© 2009-2018 Kancelaria Podatkowa Aleksandra Kurczewska, ul. Piotrkowska 276A, Łódź 90-361, tel. +48 500 282 655
statystyka