Aktualności

 1. Przeterminowane faktury w podatku dochodowym

  (art. 24d ustawy o PIT i 15b ustawy o CIT)

  W przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony, dłużnik zobowiązany jest do korekty kosztów uzyskania przychodu. Gdy czas płatności jest dłuższy niż 60 dni, termin dokonania korekty kosztów przypada na 90 dzień od dnia zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów. Powyższe oznacza, że zaksięgowane w poprzednich miesiącach dokumenty kosztowe muszą zostać wyksięgowane, jeśli nie zostaną opłacone w terminie 30 dni od upływu terminu płatności lub 90 dni od zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów.

 2. Ulga na złe długi

  (art. 89a i art. 89b ustawy o VAT)

  Wierzyciel ma prawo do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku nieuregulowanych wierzytelności, od których terminu płatności upłynęło 150 dni (a nie jak obecnie 180 dni). Dokonanie korekty będzie możliwe w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150-ty dzień od terminu płatności wierzytelności, pod warunkiem jednak, że do dnia złożenia deklaracji, w której dokonuje się korekty, wierzytelność nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. Wierzyciel może zrealizować przysługujące mu prawo do korekty w terminie późniejszym, jednak nie później niż w ciągu 2 lat, licząc od końca roku, w któ-rym została wystawiona faktura dokumentująca nieuregulowaną wierzytelność.

  Dłużnik ma obowiązek skorygowania całości (lub części) uprzednio odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktury jeżeli nie ureguluje całości (lub części) należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Korekta powinna być dokonana w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150-ty dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, czyli na bieżąco, bez konieczności „cofania” się do okresu rozliczeniowego, w którym pierwotnie podatek wynikający z niezapłaconej faktury został odliczony. W sytuacji uregulowania przez dłużnika należności (całości lub jej części) istnieje możliwość powrotnego dokonania korekty (w całości lub w części) mającej na celu zwiększenie podatku naliczonego.

  Jeśli dłużnik nie dokona stosownej korekty podatku naliczonego ustalona zostanie sankcja w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego podlegającego korekcie. Osoby fizyczne będą podlegać z tego tytułu odpowiedzialności karnej na gruncie Kodeksu karnego skarbowego.

  Nowe zasady stosowania tzw. ulgi na złe długi mają zastosowanie do wierzy-telności, które powstaną od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz do wierzytelności powstałych przed tą datą, których nieściągalność została uprawdopodobniona (zgodnie z nowymi zasadami) już w 2013 r., tj. w 2013 r. upłynął 150-ty dzień od dnia upływu terminu ich płatności. W praktyce oznacza to, że nowe zasady będą miały zastosowanie do nieuregulowanych należności z terminem płat-ności określonym w umowie lub na fakturze na dzień 4 sierpnia 2012 r. lub późniejszym, a zetem pierwsze korekty będą dokonane już w styczniu 2013 r.

  W związku ze zmianami w zakresie rozliczania przeterminowanych faktur powstał obowiązek prowadzenia szczegółowej ewidencji płatności zobowiązań, oznaczania faktur przelewowych jako zapłaconych i dokonywania korekt zapisów księgowych oraz korekt deklaracji VAT w przypadku nieregulowania płatności (przez Państwa i przez Państwa kontrahentów).

© 2009-2018 Kancelaria Podatkowa Aleksandra Kurczewska, ul. Piotrkowska 276A, Łódź 90-361, tel. +48 500 282 655
statystyka